Multi Paypal For Woocommerce

230.000 

  • Thay đổi các email paypal trong mỗi lần đặt hàng.
  • Cấu hình đơn giản: chỉ cần điền mỗi email một dòng trong cấu hình
  • Hoàn toàn tự động
  • Không cần sửa code theme hoặc plugin Woocommerce

English version:

  • Change paypal emails in each order.
  • Simple configuration: just enter one email per line in the configuration
  • Completely automatic
  • No need to fix theme code or Woocommerce plugin